Dutch English

Cupping

Cupping is eenbehandelwijzeeneenaanvulling op TCG waarbijeenvacuümboven de huid van eenpatiëntgecreëerdwordt. De bollen, gemaakt van glas, plastic of bamboe, worden op de huid van de patiëntgeplaatstenvervolgensvacuümgezogen. Ditkan door gebruiktemaken van door de lucht in de bollenteverwarmen of d.m.v.een pomp. Nadat de bollen op het lichaamwordengeplaatstzullendezezichaan de huidvastzuigenendaardoorslechtelichaamsstoffenuitdrijven.

De therapiewordtgebruikt om wat in oostersegeneeswijzenbekendstaatals 'stagnatie', teverlichten. Cupping wordtgebruikt om ziekteszoalsgriep, kortademigheiden bronchitis tebehandelen. Het wordtookgebruikt om pijnaan de nek, rug, schoudersenanderespierentebehandelen.

Na de behandelingzijngrote ronde blauwe tot paarseplekkenzichtbaar op de plekwaar de bollenhebbengezeten. Cupping werkt door in de diepte. Na het verdwijnen van de roodheidzaleenverbeteringoptreden.